Dokumenty

Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
pdf Výzva Čeľadince vodovod 1.časť
pdf Výzva Čeľadince vodovod 2.časť
pdf Výzva Čeľadince vodovod 3.časť
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
ods Súhrnná správa 1.Q 2015
ods Súhrnná správa 2.Q 2015
ods Súhrnná správa 3.Q 2015
ods Súhrnná správa 4.Q 2015
ods Súhrnná správa 1.Q 2016
ods Súhrnná správa 2.Q 2016
ods Súhrnná správa 3.Q 2016
ods Súhrnná správa 4.Q 2016
ods Súhrnná správa 1.Q 2017
ods Súhrnná správa 2. Q 2017
ods Súhrnná správa 3. Q 2017
ods Súhrnná správa 4. Q 2017
ods Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018
Predaj nehnuteľností
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zámer priameho predaja svojho majetku č. 1/2016 I. časť
pdf Zámer priameho predaja svojho majetku č. 1/2016 II. časť
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku
pdf Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Čeľadince
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017
pdf Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený
docx Elektronická adresa na doručovanie
Zvoz komunálneho odpadu
Zvoz komunálneho odpadu
pdf Zvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2017
pdf Zvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2018
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čeľadince
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čeľadince
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čeľadince
docx Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čeľadince
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu
PRIESKUM TRHU
PRIESKUM TRHU - výzva na predloženie cenovej ponuky
ROZPOČET
ROZPOČET
xls Rozpočet na roky 2013 - 2015
xls Rozpočet na roky 2014 - 2016
xls Rozpočet na roky 2015 - 2017
xls Rozpočet na roky 2016 - 2018
xls Rozpočet na roky 2017 - 2019
xls Rozpočet na roky 2018 - 2020
Informácie pre občanov
Informácie pre občanov
pdf Oznam - verejná kanalizácia Čeľadince
pdf Technické podmienky pripojenia na kanalizáciu
pdf Aktualizácia údajov - kanalizácia
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
docx Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014
NÁVRH
Všeobecné zaväzné nariadenie
Výrub drevín
Rozhodnutia na výrub drevín
pdf Peter Mišovych, Čeľadince 112 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenia obecného zastupiteľstva
docx Ustanovujúce zasadnutie OZ v Čeľadinciach 12.12.2014
docx I. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 30.12.2014
doc II. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 13.02.2015
doc III. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 20.05.2015
doc IV. neplánované zasadnutie OZ v Čeľadinciach 29.06.2015
doc V. zasadnutie OZ zo dňa 14.09.2015
doc VI. zasadnutie OZ v Čeľadinciach 14.12.2015
doc VII. zasadnutie OZ zo dňa 15.03.2016
doc VIII. zasadnutie OZ zo dňa 16.6.2016
doc IX. zasadnutie OZ zo dňa 12.9.2016
doc X. zasadnutie OZ zo dňa 19.12.2016
doc XI. zasadnutie OZ zo dňa 20.03.2017
doc XII. zasadnutie OZ zo dňa 27.6.2017
doc XIII. zasadnutie OZ zo dňa 02.10.2017
doc XIV. zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2017
Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecné záväzné nariadenia
docx VZN č. 1/2012 o výške príspevkov v ZŠ s MŠ Čeľadince
doc VZN č. 2/2012 o nakladaní s KO a DSO na území obce Čeľadince
doc VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľností
doc VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa
doc VZN č. 5/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO
doc VZN č. 6/2012 o určení ostatných poplatkov
docx VZN č. 1/2013 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čeľadince
rtf VZN č. 2/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
doc VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Čeľadince
doc Dodatok k VZN č. 6/2012 o určení ostatných poplatkov
doc VZN č. 4/2013 o ochrane pred povodňami
doc VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou pre katastrálne územie obce Čeľadince
docx VZN č. 6/2013 o pravidlách služieb prevádzky času predaja v obchode a času prevádzky služieb
doc VZN č. 7/2013 Verejný poriadok na území obce Čeľadince
doc VZN č. 8/2013 o evidencií a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Čeľadince
doc VZN č. 9/2013 o podmienkach držania psov na území obce Čeľadince
rtf VZN č. 10/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Čeľadince
rtf VZN č. 1/2014 Obce Čeľadince o poskytovaní opatrovateľskej služby
rtf VZN č. 2/2014 Obce Čeľadince Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Čeľadince
docx VZN č. 1/2015 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čeľadince
odt VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
doc VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
doc VZN č. 1/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných n
rtf VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Čeľadince
doc VZN č. 1/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných ná
odt VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia