Dokumenty

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF oznámenie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
starosta obce
PDF Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Čeľadince (www.celadince.ocu.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec Čeľadince si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke obce Čeľadince. Ide o dokumenty, ktoré boli obci Čeľadince doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Obec Čeľadince zverejnila na svojej webovej stránke www.celadince.ocu.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.
Zvoz komunálneho odpadu
Zvoz komunálneho odpadu
xlsx Plán zvozu komunálneho a separovaného odpadu 2020
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
pdf Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje zmenu odpočtového a fakturačného cyklu
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020
pdf Emailová adresa obce Čeľadince na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
docx Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
docx Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
docx Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
pdf E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čeľadince na I. polrok 2020
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čeľadince na II. polrok 2020
Oznámenie o doručení písomností
Oznámenie o doručení písomností
Územný plán obce Kovarce - zmeny a doplnky č. 1
Oznámenie o prerokovaní
pdf Územný plán obce Kovarce - zmeny a doplnky č. 1 - oznámenie o prerokovaní "Územného plánu obce Kovarce - ZaD č. 1"
pdf Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Kovarce - Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Verejná vyhláška
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
pdf Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
pdf Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja 04.11.2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Povinnosť registrácie chovov ošípaných
pdf Povinnosť registrácie chovov ošípaných
pdf Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 1
pdf Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 2
PDF Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 3
pdf Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 4
pdf Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 5
Komunitný plán sociálnych služieb obce Čeľadince 2018 - 2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Čeľadince 2018 -2023
pdf Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 schválený OZ dňa 02.10.2018 uznesením č. 202 B
Záverečný účet obce Čeľadince
Záverečný účet obce Čeľadince
doc Záverečný účet obce Čeľadince za rok 2017
pdf Príloha k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2017 - Čerpanie rozpočtu obec k 31.12.2017
xls Príloha k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2017 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2017 - 1.časť
xls Príloha k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2017 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2017 - 2.časť
doc Záverečný účet obce Čeľadince za rok 2018
pdf Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2018 - Čerpanie rozpočtu obec k 31.12.2018
pdf Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2018 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2018 - 1. časť
pdf Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2018 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2018 - 2. časť
pdf Príloha č. 4 k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2018 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2018 - 3. časť
pdf Príloha č. 5 k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2018 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2018 - 4.časť
docx Záverečný účet obce Čeľadince za rok 2019
pdf Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Čeľadince za rok 2019 - Čerpanie rozpočtu obec k 31.12.2019
pdf Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Čeľadince rok 2019 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2019 - 1. časť
pdf Príloha č. 3 k Záverečnému účtu obce Čeľadince rok 2019 - Čerpanie rozpočtu škola k 31.12.2019 - 2. časť
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
ods Súhrnná správa 1.Q 2015
ods Súhrnná správa 2.Q 2015
ods Súhrnná správa 3.Q 2015
ods Súhrnná správa 4.Q 2015
ods Súhrnná správa 1.Q 2016
ods Súhrnná správa 2.Q 2016
ods Súhrnná správa 3.Q 2016
ods Súhrnná správa 4.Q 2016
ods Súhrnná správa 1.Q 2017
ods Súhrnná správa 2. Q 2017
ods Súhrnná správa 3. Q 2017
ods Súhrnná správa 4. Q 2017
ods Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018
ods Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018
ods Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018
ods Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018
ods Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019
ods Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019
ods Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019
ods Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019
ods Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020
ods Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020
Predaj nehnuteľností
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Čeľadince
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu
PRIESKUM TRHU
PRIESKUM TRHU - výzva na predloženie cenovej ponuky
docx Realizačná projektová dokumentácia a dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom: Modernizácia amfiteátra v obci Čeľadince
ROZPOČET
ROZPOČET
xls Rozpočet na roky 2013 - 2015
xls Rozpočet na roky 2014 - 2016
xls Rozpočet na roky 2015 - 2017
xls Rozpočet na roky 2016 - 2018
xls Rozpočet na roky 2017 - 2019
xls Rozpočet na roky 2018 - 2020
xls Rozpočet na roky 2019 - 2021
xls Rozpočet na roky 2020 - 2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
pdf Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.03.2020
PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2020
SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU BOJNÁ
Úroveň vytriedenia komuálneho odpadu
xlsx Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2019
xlsx Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenia obecného zastupiteľstva
docx Ustanovujúce zasadnutie OZ v Čeľadinciach 12.12.2014
docx I. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 30.12.2014
doc II. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 13.02.2015
doc III. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 20.05.2015
doc IV. neplánované zasadnutie OZ v Čeľadinciach 29.06.2015
doc V. zasadnutie OZ zo dňa 14.09.2015
doc VI. zasadnutie OZ v Čeľadinciach 14.12.2015
doc VII. zasadnutie OZ zo dňa 15.03.2016
doc VIII. zasadnutie OZ zo dňa 16.6.2016
doc IX. zasadnutie OZ zo dňa 12.9.2016
doc X. zasadnutie OZ zo dňa 19.12.2016
doc XI. zasadnutie OZ zo dňa 20.03.2017
doc XII. zasadnutie OZ zo dňa 27.6.2017
doc XIII. zasadnutie OZ zo dňa 02.10.2017
doc XIV. zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2017
doc XV. zasadnutie OZ zo dňa 26.03.2018
doc XVI. zasadnutie OZ zo dňa 27.06.2018
doc XVII. zasadnutie OZ zo dňa 02.10.2018
docx Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 10.12.2018
docx I. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 31.12.2018
docx II. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 12.03.2019
docx III. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 25.06.2019
docx IV. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 07.08.2019
docx V. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 11.10.2019
docx VI. riadne zasadnutie OZ v Čeľadinciach 12.12.2019
Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecné záväzné nariadenia
rtf VZN č. 2/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
doc VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Čeľadince
doc Dodatok k VZN č. 6/2012 o určení ostatných poplatkov
doc VZN č. 4/2013 o ochrane pred povodňami
doc VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou pre katastrálne územie obce Čeľadince
docx VZN č. 6/2013 o pravidlách služieb prevádzky času predaja v obchode a času prevádzky služieb
doc VZN č. 7/2013 Verejný poriadok na území obce Čeľadince
doc VZN č. 8/2013 o evidencií a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Čeľadince
doc VZN č. 9/2013 o podmienkach držania psov na území obce Čeľadince
rtf VZN č. 10/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Čeľadince
rtf VZN č. 1/2014 Obce Čeľadince o poskytovaní opatrovateľskej služby
rtf VZN č. 2/2014 Obce Čeľadince Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Čeľadince
doc VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
doc VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
rtf VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Čeľadince
odt VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
doc VZN č. 2/2019 o určení ostatných poplatkov
doc VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných ná
doc VZN č. 4/2019 ktorým zavádza na území obce Čeľadince miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a nasledujúce roky
docx VZN č. 5/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Čeľadince
docx VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností
doc VZN č. 7/2019 o dani za psa
odt VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
NÁVRH
Všeobecné zaväzné nariadenie
Výrub drevín
Rozhodnutia na výrub drevín
PH SR OBCE ČEĽADINCE 2015 - 2020
PH SR OBCE ČEĽADINCE 2015 - 2020
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12
pdf 13
pdf 14
pdf 15
pdf 16
pdf 17
pdf 18
pdf 19
pdf 20
pdf 21
pdf 22
pdf 23
pdf 24
pdf 25
pdf 26
pdf 27
pdf 28
pdf 29
pdf 30
pdf 31
pdf 32
pdf 33
pdf 34
pdf 35
pdf 36
pdf 37
pdf 38
pdf 39
pdf 40
pdf 41
pdf 42
pdf 43
pdf 44
pdf 45
pdf 46
pdf 47
pdf 48
pdf 49
pdf 50
pdf 51