Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Register zmlúv je zverejnený na následovnej stránke: https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/celadince
doc Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie
doc Zmluva o dielo č. R_109/2011
doc Zmluva č. 2/2011 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
docx Zmluva o dielo č. 1 - časť 1
docx Zmluva o dielo č. 1 - časť 2
docx Zmluva o združenej dodávke elektriny
docx Zmluva o združenej dodávke elektriny
rtf Zmluva opatrovateľská služba
docx Zmluva o združenej dodávke plynu
docx Zmluva Prima banka 3002310
docx Zmluva Prima banka 3000312
docx Zmluva o združenej dodávke elektriny 9406076561
docx Zmluva o nájme s TJ Čeľadince
docx Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
docx Zmluva č. 1/2012 o poskytnutí dotácie
docx Zmluva č. 2/2012 Skládka komunálneho odpadu s.r.o. Bojná
docx Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2012 Skládka komunálneho odpadu Bojná
docx Zmluva č. 1/2013 o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce
docx Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/287/11/2008 Zmluva o aktualizácii programov
docx Zmluva o dielo 02/2013 vypracovanie projektovej dokumentácie
docx Mandátna zmluva č. 01/2013/VO/IVOMOS/Čeľadince
docx Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
docx Zmluva o dielo č. 04/2013 Viacúčelové ihrisko 40x20 m
docx Zmluva o poskytnutí služby vypracovanie ŽoNFP projektu Viacúčelové ihrisko 20x40 m Čeľadince
docx Zmluva o poskytnutí služby externého manažmentu pri implementácii projektu "Viacúčelové ihrisko 20x40 m Čeľadince"
docx Zmluva o dielo 05/A/2013
docx Zmluva o poskytnurí služby č. 8/2013
docx Zmluva o dielo č. 07/2013
docx Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
docx Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
docx Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400050
docx Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/287/11/2008 Zmluva o aktualizácii programov
docx Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 30/003/14
docx Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400072
docx Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 30/003/14 dodatok č. 1
docx Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 04/2013
docx Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 30/005/14
docx Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2014-0173/OPIS
docx Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
docx Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
pdf Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2013 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 1. časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 2. časť
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
pdf Zmluva o dielo "Kamerový systém obce Čeľadince" 1. časť
pdf Zmluva o dielo "Kamerový systém obce Čeľadince" 2. časť
pdf Zmluva o externom projektovom manažmente
pdf Zmluva o dielo Vodovod Čeľadince č.2 - časť I.
pdf Zmluva o dielo Vodovod Čeľadince č.2 - časť II.
pdf Zmluva o dielo č. Enviro09-2015
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.06.2015
pdf Zmluva o dielo o spracovaní projektovej dokumentácie
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
pdf Zmluva o dielo č. Enviro12-2015
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
pdf Zmluva o dielo RRA Horné Požitavie
pdf Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM 1.časť
pdf Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM 2.časť
pdf Zmluva o dielo TECH - ART
pdf Mandátna zmluva MP Profit sro
pdf Zmluva o dielo Sofrosyne
pdf Zmluva o dielo KASTA group sro
pdf Zmluva o manažmente verejného obstarávania EPIC Partner a.s.
pdf Zmluva o dielo č. PRV-EEP-01-2016
pdf Zmluva o dielo č. PRV-7.2-08-2015
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Zmluva o dielo č. PRV-EEP-08-2016
pdf Zmluva o dielo č. PRV-7.4-09-2015
pdf Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 20160129AG
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
pdf Výpoveď Zmluvy o spolupráci č. 331/2010/Ob
pdf Zmluva o dielo
pdf Dodatok č. 2 k zmluve č.1/2013
pdf Dodatok č. 2 k zmluve č. 01/2013 2. časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 1. časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 2. časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 3. časť
pdf Zmluva o dielo Dom smútku Čeľadince - Ochrana pred bleskom 1. časť
pdf Zmluva o dielo Dom smútku Čeľadince-Ochrana pred bleskom 2. časť
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-konsolidovaná účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2015
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-auditovaná účtovná závierka roku 2015 I. časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-auditovaná účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2015 II.časť
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobilný internet S
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobilný internet M
pdf Dodatok č. 4 k zmluve č. 2/2012
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 1.časť
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 2.časť
pdf Zmluva o dielo č. Enviro07-2017
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Zmluva o dielo č. 09_2017_08411 1. časť
pdf Zmluva o dielo č. 09_2017_08411 2.časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov 1.časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov 2.časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov 3.časť
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo SATES a.s. 1. časť
pdf Zmluva o dielo SATES a.s. 2. časť
pdf Zmluva SOZA
pdf Kúpna zmluva Slovak Telekom a.s.
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o dielo - Chmelár spol. s r.o.
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit účtovnej závierky za rok 2016 1. časť
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit účtovnej závierky za rok 2016 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 1. časť
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 2. časť
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 1.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 2.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 3.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 4.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 5.časť
pdf Kúpna zmluva Technika pre letnú a zimnú údržbu v obci Čeľadince 1. časť
pdf Kúpna zmluva Technika pre letnú a zimnú údržbu v obci Čeľadince 2. časť
pdf Zmluva o spolupráci-Kollárovci
pdf Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1.časť
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3.časť
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4.časť
pdf Zmluva o dielo URBALINES
pdf Zmluva o nájme TJ Čeľadince 1.časť
pdf Zmluva o nájme TJ Čeľadince 2.časť
pdf Zmluva o nájme TJ Čeľadince 3.časť
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince-TJ
pdf Zmluva-Autobusová zástavka č. 2 v obci Čeľadince
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Zmluva o dielo č. 028/2018/IS "Vodovod Čeľadince 2" 1. časť
pdf Zmluva o dielo č. 028/2018/IS "Vodovod Čeľadince 2" 2. časť
pdf Zmluva o dielo č. 028/2018/IS "Vodovod Čeľadince 2" 3. časť
pdf Zmluva č. 2/2018 BOZP a PO
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Zmluva č. 128554 08U01 "Vodovod Čeľadince 2" 2. časť
pdf Zmluva č. 128554 08U01 "Vodovod Čeľadince 2" 1. časť
pdf Zmluva č. 128554 08U01 "Vodovod Čeľadince 2" 3. časť
pdf Zmluva č. 128554 08U01 "Vodovod Čeľadince 2" 4. časť
pdf Zmluva č. 128554 08U01 "Vodovod Čeľadince 2" príloha 1
pdf Zmluva č. 128554 08U01 "Vodovod Čeľadince 2" príloha 2
pdf Zmluva o dielo "Rekonštrukcia okien ZŠ s MŠ"
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince-TJ Čeľadince 2018
pdf Hromadná licenčná zmluva SOZA "Kultúrne leto 2018"
pdf Zmluva o dielo "Rekonštrukcia kotolne-zariadenia kotolne ZŠ s MŠ"
pdf Zmluva o kontrolnej činnosti "Detské ihrisko" 1. časť
pdf Zmluva o kontrolnej činnosti "Detské ihrisko" 2. časť
pdf Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 1.časť
pdf Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 2. časť
pdf Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 3.časť
pdf Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 4.časť
pdf Znluva o dielo "Výmena kotla-zariadenia kotolne OÚ"
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č.072NR130049
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-Výročná správa za rok 2017 1.časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-Výročná správa za rok 2017 2. časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-KÚZ za rok 2017 1.časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-KÚZ za rok 2017 2.časť
pdf Dodatok č. 5 k zmluve č. 2/2012
pdf Zmluva o dielo č. O/154/2018 Metal Servis 1. časť
pdf Zmluva o dielo č. O/154/2018 Metal Servis 2. časť
pdf Zmluva o dielo č. O/154/2018 Metal Servis 3. časť
pdf Zmluva o dielo č. O/154/2018 Metal Servis 4. časť
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince - Futbalový klub TJ Čeľadince
pdf Zmluva o dielo č. Enviro02-2019
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o verejnej produkcii
pdf Zmluva o verejnej produkcii
pdf Zmluva o verejnej produkcii
pdf Zmluva o poskytovaní služieb 1. časť
pdf Zmluva o poskytovaní služieb 2.časť
pdf Dodatok č. 4 k zmluve č. 01/2013
pdf Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2019
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
PDF Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince - TJ
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Wifi pre Teba
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Wifi pre Teba - príloha - Ructus T310
xlsx Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Wifi pre Teba - príloha - test splnenia TP
xlsx Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Wifi pre Teba - príloha - podrobný popis AP
pdf Zmluva o dodaní tovarov pre projekt Wifi pre Teba
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit konsolidovanej účtovej závierky za rok 2018 1. časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 2. časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit účtovnej závierky za rok 2018 1. časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit účtovnej závierky za rok 2018 2. časť
pdf Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
pdf Zmluva o nájme pozemkov - CRONSON invest 2 s.r.o.
pdf Zmluva o dielo č. 2/2019 - 1. časť
pdf Zmluva o dielo č. 2/2019 - 2. časť
pdf Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/47958/19 - 1. časť
pdf Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/47958/19 - 2. časť
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409417988
pdf Zmluva o dielo Chodník pri cintoríne v obci Čeľadince 1. časť
pdf Zmluva o dielo Chodník pri cintoríne v obci Čeľadince 2. časť
pdf Zmluva o dielo Chodník pri cintoríne v obci Čeľadince 3. časť
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Dodatok č.5 k zmluve č. 01/2013
pdf Dodatok č. 6 k zmluve č. 2/2012
PDF Zmluva o združenom nakladaní s odpadmi z obalov - dodatok č.3
PDF Zmluva o webhostingových službách
PDF Dodatok č.1 k zmluve o webhostingových službách
PDF Spracovateľská zmluva GDPR
pdf Zmluva o grantovom účte SK22 5600 0000 0009 2460 0006
pdf Zmluva o grantovom účte SK05 5600 0000 0009 2460 7005
pdf Zmluva o dielo " Vodovod Čeľadince 2 - dokončenie" - návrh
pdf Zmluva o dielo - web stránka
pdf Zmluva o dielo - web stránka - príloha č.1
pdf Zmluva o dielo - web stránka - príloha č.2
PDF Zmluva o dielo " ZŠ a MŠ Čeľadince - zníženie energetickej náročnosti objektu
PDF Kúpna zmluva
PDF Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 70/2020
pdf Zmluva s TJ Čeľadince
docx Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby