Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Register zmlúv je zverejnený na následovnej stránke: https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/celadince
doc Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie
doc Zmluva o dielo č. R_109/2011
doc Zmluva č. 2/2011 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
docx Zmluva o dielo č. 1 - časť 1
docx Zmluva o dielo č. 1 - časť 2
docx Zmluva o združenej dodávke elektriny
docx Zmluva o združenej dodávke elektriny
rtf Zmluva opatrovateľská služba
docx Zmluva o združenej dodávke plynu
docx Zmluva Prima banka 3002310
docx Zmluva Prima banka 3000312
docx Zmluva o združenej dodávke elektriny 9406076561
docx Zmluva o nájme s TJ Čeľadince
docx Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
docx Zmluva č. 1/2012 o poskytnutí dotácie
docx Zmluva č. 2/2012 Skládka komunálneho odpadu s.r.o. Bojná
docx Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2012 Skládka komunálneho odpadu Bojná
docx Zmluva č. 1/2013 o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce
docx Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/287/11/2008 Zmluva o aktualizácii programov
docx Zmluva o dielo 02/2013 vypracovanie projektovej dokumentácie
docx Mandátna zmluva č. 01/2013/VO/IVOMOS/Čeľadince
docx Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
docx Zmluva o dielo č. 04/2013 Viacúčelové ihrisko 40x20 m
docx Zmluva o poskytnutí služby vypracovanie ŽoNFP projektu Viacúčelové ihrisko 20x40 m Čeľadince
docx Zmluva o poskytnutí služby externého manažmentu pri implementácii projektu "Viacúčelové ihrisko 20x40 m Čeľadince"
docx Zmluva o dielo 05/A/2013
docx Zmluva o poskytnurí služby č. 8/2013
docx Zmluva o dielo č. 07/2013
docx Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
docx Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
docx Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400050
docx Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/287/11/2008 Zmluva o aktualizácii programov
docx Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 30/003/14
docx Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400072
docx Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 30/003/14 dodatok č. 1
docx Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 04/2013
docx Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 30/005/14
docx Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2014-0173/OPIS
docx Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
docx Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
pdf Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2013 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 1. časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 2. časť
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
pdf Zmluva o dielo "Kamerový systém obce Čeľadince" 1. časť
pdf Zmluva o dielo "Kamerový systém obce Čeľadince" 2. časť
pdf Zmluva o externom projektovom manažmente
pdf Zmluva o dielo Vodovod Čeľadince č.2 - časť I.
pdf Zmluva o dielo Vodovod Čeľadince č.2 - časť II.
pdf Zmluva o dielo č. Enviro09-2015
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.06.2015
pdf Zmluva o dielo o spracovaní projektovej dokumentácie
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
pdf Zmluva o dielo č. Enviro12-2015
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
pdf Zmluva o dielo RRA Horné Požitavie
pdf Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM 1.časť
pdf Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM 2.časť
pdf Zmluva o dielo TECH - ART
pdf Mandátna zmluva MP Profit sro
pdf Zmluva o dielo Sofrosyne
pdf Zmluva o dielo KASTA group sro
pdf Zmluva o manažmente verejného obstarávania EPIC Partner a.s.
pdf Zmluva o dielo č. PRV-EEP-01-2016
pdf Zmluva o dielo č. PRV-7.2-08-2015
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Zmluva o dielo č. PRV-EEP-08-2016
pdf Zmluva o dielo č. PRV-7.4-09-2015
pdf Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 20160129AG
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
pdf Výpoveď Zmluvy o spolupráci č. 331/2010/Ob
pdf Zmluva o dielo
pdf Dodatok č. 2 k zmluve č.1/2013
pdf Dodatok č. 2 k zmluve č. 01/2013 2. časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 1. časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 2. časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 3. časť
pdf Zmluva o dielo Dom smútku Čeľadince - Ochrana pred bleskom 1. časť
pdf Zmluva o dielo Dom smútku Čeľadince-Ochrana pred bleskom 2. časť
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-konsolidovaná účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2015
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-auditovaná účtovná závierka roku 2015 I. časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb-auditovaná účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2015 II.časť
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobilný internet S
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobilný internet M
pdf Dodatok č. 4 k zmluve č. 2/2012
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 1.časť
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore 2.časť
pdf Zmluva o dielo č. Enviro07-2017
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
pdf Zmluva o dielo č. 09_2017_08411 1. časť
pdf Zmluva o dielo č. 09_2017_08411 2.časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov 1.časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov 2.časť
pdf Zmluva o aktualizácii programov 3.časť
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo SATES a.s. 1. časť
pdf Zmluva o dielo SATES a.s. 2. časť
pdf Zmluva SOZA
pdf Kúpna zmluva Slovak Telekom a.s.
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o dielo - Chmelár spol. s r.o.
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit účtovnej závierky za rok 2016 1. časť
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit účtovnej závierky za rok 2016 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 1. časť
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 2. časť
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 1.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 2.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 3.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 4.časť
pdf Zmluva o dielo Dostavba a modernizácia amfiteátra so šatňami 5.časť
pdf Kúpna zmluva Technika pre letnú a zimnú údržbu v obci Čeľadince 1. časť
pdf Kúpna zmluva Technika pre letnú a zimnú údržbu v obci Čeľadince 2. časť
pdf Zmluva o spolupráci-Kollárovci
pdf Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1.časť
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3.časť
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4.časť
pdf Zmluva o nájme TJ Čeľadince 1.časť
pdf Zmluva o nájme TJ Čeľadince 2.časť
pdf Zmluva o nájme TJ Čeľadince 3.časť
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince-TJ
pdf Zmluva-Autobusová zástavka č. 2 v obci Čeľadince
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Zmluva o dielo č. 028/2018/IS "Vodovod Čeľadince 2" 1. časť
pdf Zmluva o dielo č. 028/2018/IS "Vodovod Čeľadince 2" 2. časť
pdf Zmluva o dielo č. 028/2018/IS "Vodovod Čeľadince 2" 3. časť
pdf Zmluva č. 2/2018 BOZP a PO
pdf Zmluva o bežnom účte